Ruby源使用帮助

地址

https://mirrors.shu.edu.cn/ruby/

说明

Ruby源码镜像

使用说明

建议使用rvm镜像管理,下面以Ubuntu 16.04为例安装。

  • 安装rvm并配置源
gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm

# .zshrc版本
tee -a ~/.zshrc << EOF
[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm" 
EOF

# .bashrc版本
tee -a ~/.bashrc << EOF
[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm" 
EOF

echo "ruby_url=https://mirrors.shu.edu.cn/ruby/ruby" > ~/.rvm/user/db

rvm list known #查看ruby源中支持的版本
  • 从源码安装ruby
rvm install ruby --disable-binary
ruby -v

相关链接

Copyright © 上海大学开源镜像站 all right reserved,powered by Gitbook该文件修订时间: 2019-04-21 08:36:27

results matching ""

    No results matching ""